Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אפשרויות

 

אפשרויות

המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב מספק מידע לגבי הזדמנויות העבודה והלימוד בתחומי התרבות והלשון.

בפרק המלגות ניתן מידע כללי לגבי התקנות הנוגעות למלגות על בסיס חודשי לאזרחים זרים, עם שני סעיפי משנה המוקדשים באופן ספציפי למלגות שאיטליה נותנת לישראלים ולמלגות שישראל נותנת לאיטלקים.

בפרק עבודה יש מידע על הזדמנויות עבודה במוסדות המשתייכים למערכת המדינה
 (
Sistema Italia) וממוקמים בישראל, אך גם על אפשרויות עבודה במגזר הפרטי בתחומי השפה והתרבות האיטלקית.

פרק מיוחד – ללמד איטלקית – מופנה לרבים הפונים אלינו ומעוניינים לדעת האם הם יכולים ללמד איטלקית בישראל.

המידע על האפשרויות לסטאז' במכונים האיטלקיים לתרבות ובנציגויות הדיפלומטיות האחרות נמצא בפרק התמחויות.

הפרק שיתוף פעולה תרבותי ומדעי מסכם את הנתונים העיקריים בהסכמים הבילטראליים בין איטליה לישראל, עם הפניה לפרויקטים מעניינים, במקרה שישנם כאלה.

בהמשך מגיע הפרק פרסים ומכרזים, שבו תמצאו קישורים לפרסים העיקריים הפתוחים באיטליה בפני אזרחים זרים ו/או איטלקים ברמה הארצית, הבין-לאומית, המחוזית, הפרובינציאלית והעירונית. בעקבותיו נמצא הפרק קורסים וועידות, שבו אפשר למצוא מידע שימוש על הוועידות והקורסים הבין-לאומיים העיקריים המתקיימים באיטליה.


59