Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Premi Traduzione

 

Premi Traduzione

   

פרסים וסיוע לתרגומים

 

במטרה לקדם את תפוצת הספר האיטלקי בעולם, משרד החוץ האיטלקי מציע פרסים וסיוע כספי לתרגום חיבורים ספרותיים ומדעיים איטלקיים. הפרסים והסיוע נוגעים גם לעבודות דיבוב ותרגום לכתוביות של סרטים קצרים, סרטים באורך מלא וסדרות טלוויזיה להפצה באמצעי התקשורת.

 

מטרות היוזמה ונהליה מצויים באתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי בארבעה מסמכים בסיסיים:

 

פרסים וסיוע כספי לתרגומים של יצירות ספרותיות ומדעיות איטלקיות;

תקנון להענקת פרסים וסיוע כספי להפצת הספר האיטלקי ולתרגום יצירות ספרותיות ומדעיות, וכן להפקה, דיבוב ותרגום לכתוביות של סרטים קצרים, סרטים באורך מלא וסדרות טלוויזיה להפצה באמצעי התקשורת;

קריטריונים כלליים להענקת פרסים וסיוע כספי לתרגום יצירות ספרותיות ומדעיות איטלקיות; 

הוראות להגשת מועמדות לפרסים ולסיוע הכספי.

 

יש להגיש את הבקשות לפרסים ולסיוע הכספי עד 31 במרס ועד 30 בספטמבר כל שנה.

 


70